Teklif İste

KVKK Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA

AYDINLATMA METNİ

İşbu bilgilendirme’nin amacı, OTKON Mühendislik San. Tic. Ltd. Şti tarafından yönetilmekte olup  www.otkon.com.tr adresinde detaylarına dair bilgi yer alan OTKON Mühendislik San. Tic. Ltd. Şti’ye ait web ve mobil uygulamalarının kullanımı sırasında elde edilen ve/veya üçüncü kişilerden alınan kişisel verilerin kullanımına ilişkin olarak KVKK 10. maddesi ile getirilen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesidir.

OTKON Mühendislik San. Tic. Ltd. Şti (Bundan sonra “OTKON” olarak anılacaktır) kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına ilişkin yürürlükte bulunan mevzuat ile şirket içi düzenleyici kurallar doğrultusunda her açıdan uyumluluk göstermek için azami gayreti göstermektedir.

Bu gayret ve sorumluluğumuz doğrultusunda OTKON ile bilgilerini paylaşan tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır) ve ilgili mevzuat kapsamında işlenerek muhafaza edilmesine büyük önem verilmektedir. Bu kapsamda kişisel verileriniz tarafımızca (Veri Sorumlusu sıfatıyla) aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlenmekte olup işbu bilgilendirme hükümleri www.otkon.com.tr adresi ya da Otkon’a ait web ve mobil uygulamaları üzerinden yayımlanmak suretiyle güncellenebilir ve değiştirilebilir. Söz konusu güncelleme ve değişiklikler OTKON tarafından Otkon’a ait web ve mobil uygulamalarında yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

 1. TANIMLAR:

Bu metinde geçen;

 • Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
 • Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devredilmesi, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması, kullanılmasının engellenmesi dahil olmak üzere toplandıktan sonra silme, yok etme ya da anonim hale getirmeye kadar geçen süreçte yapılan her türlü faaliyeti,
 • Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,
 • İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi,
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,
 • Müşteri: OTKON tarafından yürütülen pazarlama ve satış faaliyetlerinin muhatabı gerçek ve/veya tüzel kişiler ile tüzel kişilerin yetkilisi olan gerçek kişiler.
 1. a) Veri Sorumlusu

Otkon’a ait web ve mobil uygulamaları üzerinde işlenen verileriniz ile ilgili olarak veri sorumlusu OTKON’dur. Kişisel verileriniz; TC. Anayasası, ülkemizin taraf olduğu Sözleşmeler, KVKK ve ilgili diğer tüm mevzuat uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

 1. b) Topladığımız Kişisel Veriler

OTKON tarafından sunulan hizmetler kapsamında işlenen kişisel verileriniz aşağıda gruplar halinde sıralanmıştır.

Müşterilere ait; Ad, Soyad, Telefon No, Adres, E-posta Adresi,

 1. c) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel Verileriniz; KVKK ile düzenlenen temel ilkeler ve KVKK’nın 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel verileri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. Buna göre;

Ad, Soyad, Telefon No, E-posta adresi, Adres bilgileri;

 • Satılan mal veya sunulan hizmet ile bunlara ilişkin fatura ve sair evrakın müşteriye ulaştırılması,
 • Müşterilerimiz nezdinde OTKON’a ve OTKON’a ait mal, hizmet ve uygulamalara ilişkin değerlendirme anketi yapılması,
 • OTKON’a ait mal ve hizmetlerin satış odaklı tanıtım, reklam ve pazarlamasının yapılması,
 • OTKON’a ait mal ve hizmetlerin sergilendiği fuar vb. organizasyonlar hakkında bilgilendirme yapılması,
 1. d) Kişisel Veriler Nerede İşlenir ve Depolanır? Kimlere Hangi Amaçla Aktarılabilir?

OTKON tarafından toplanan Kişisel Verileriniz; OTKON’a ait işyerinde fiziksel ortamda verilerin güvenliğini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirler alınmış halde ve yine elektronik ortamda OTKON’a ait yurt içinde bulunan sunucularda yedekli şekilde depolanır ve işbu bilgilendirmedeki amaçlar doğrultusunda ve bu amaçlarla sınırlı olarak işlenir. Kişisel Verileriniz; gerekli olduğu hallerde kanunen yetkili adli ve idari merciler, yasal haklarımızın korunması ve yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla avukatlar ve/veya denetçilere, yine yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için mali müşavir ve danışmanlarımıza, KVKK’nın 8. Maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları doğrultusunda gerekli tüm teknik ve idari tedbirler OTKON tarafından sağlanarak aktarılabilir.

 1. e) Kişisel Verileri Saklama Süresi

Toplanan Kişisel Veriler, işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilecektir.  OTKON bunun yanı sıra; herhangi bir uyuşmazlık durumunda ve uyuşmazlık kapsamında, idari süreçler ile yargı süreçlerinin yürütülebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayacaktır.

 1. f) Kişisel Veri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel Verileriniz; OTKON tarafından, tarafınıza açıkça ve anlaşılır şekilde yazılı bilgilendirmede bulunularak, gerekmesi halinde açık rızanız alınarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, işbu bilgilendirmede açıkça belirtilen meşru amaçla bağlantılı ve sınırlı olmak üzere, ölçülülük prensibi çerçevesinde toplanmakta, kullanılmakta, kaydedilmekte, depolanmakta ve işlenmektedir.

Bu kapsamda kişisel verileriniz; OTKON tarafından,

 • Ad, soyad, telefon numarası, adres ve e-posta adresi bilgilerini doğrudan ilgili kişiden olabileceği gibi, OTKON’dan mal veya hizmet alan tüzel kişi müşterimizden,
 • E-posta adres bilgisi web servis ya da web veya mobil uygulama ekranları üzerinden de temin edilmektedir,

şeklindeki yöntemlerle toplanabilecektir.

Bu yöntemlerle elde edilen her türlü verinin işlenmesi; aşağıda yer verdiğimiz KVKK Md. 5 ve 6 da belirtilen hukuki sebeplere dayanmaktadır.

 • Kanunlarda açıkça öngörülmüş olması.
 • Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için işlemenin zorunlu olması.
 • Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olup sözleşmenin kurulması ve ifası için işlemenin gerekli olması.
 • Meşru menfaatimizin temini için işlemenin zorunlu olması.
 • Verinin tarafınızca alenileştirilmiş olması.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 • Açık rızanızın bulunması.
 1. g) Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda belirtilen yöntemlerle OTKON’a iletmeniz durumunda OTKON niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Verilecek cevapta on sayfaya kadar ücret alınmayacaktır. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 (bir) Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır. Başvuruya cevabın CD, harici bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde OTKON tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri KVKK Md. 11 uyarınca aşağıdaki haklara sahiptir;

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin başvurunuzda;

 1. Ad, Soyad ve başvuru yazılı ise el yazısı (ıslak) imzanızın,
 2. Vekil vasıtasıyla yapılması halinde; vekilin adı, soyadı, imzasının bulunduğu dilekçe ile birlikte bu işlemi yapabileceğine dair özel yetkiyi kapsayan vekaletname aslı veya onaylı sureti,
 3. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için TC. kimlik numaranız, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa yabancı kimlik numaranızın,
 4. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
 5. Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numaranızın,
 6. Talep konunuzun (sade, açık ve anlaşılır ifadelerle),  

bulunması zorunlu olup bulunması halinde konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Başvurunuzu aşağıda bulunan yöntemlerden herhangi birini tercih ederek gerçekleştirebilirsiniz:

 1. OTKON“Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat: 11 No: 1637 Okmeydanı / İstanbul İstanbul, Türkiye” adresine şahsen ileterek,

(Ehliyet, Nüfus Cüzdanı vs. kimliğinizi doğrulayan bir belge bulundurmanız gerekmekte olup aksi halde başvurunuz işleme alınmayacaktır)

 1. OTKON “Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat: 11 No: 1637 Okmeydanı / İstanbul İstanbul, Türkiye” adresine noter kanalı ile göndererek,
 1. 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı “Güvenli Elektronik İmza” veya “Mobil İmza” ile imzalanarak [email protected] adresine ileterek.

 

 1. h) Kişisel Veri Güvenliğine İlişkin Önlemlerimiz ve Taahhütlerimiz

OTKON; elde ettiği kişisel verileri işbu Aydınlatma Metni, KVVK hüküm ve temel ilkelerine aykırı olarak başkasına açıklamayacak, işleme amaç ve sınırları dışında kullanmayacaktır.

OTKON, kişisel verileri güvenli bir şekilde korumayı taahhüt eder. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini engellemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik teknik ve idari tedbirleri çeşitli yöntemler ve güvenlik teknolojileri kullanarak gerçekleştirmektedir.

OTKON; gerekli ve zorunlu hallerde Kişisel Verileri paylaşması durumunda, 3. Kişilerin de işbu madde altında yer alan taahhütlere riayet etmeleri için gerekli uyarı ve denetim faaliyetlerini icra edeceğini beyan eder.